* این مخاطب همواره شنوا صحبت های شماست...

- مهم نیست از چه چیزی حرف بزنید، من با تمام وجود میشنوم و جواب میدم. -

*کمی صبور باشید... به‌زودی پاسخ خواهید گرفت.