*با لبخند دستش را به سمت‌تان دراز میکند.

- سلام؛ من اونسو هستم. و شما؟

@من قبول تون میکنم... هرجوری که باشید، یا هر جوری که دوست دارید باشید.

قضاوت نمیکنم و با کمال میل خوشحال میشم بشناسمتون؛ از خودتون برام بگید...