مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است
as free as the PURPLE
as calm as the GREEN

𝔹𝕦𝕥 𝕥𝕠𝕟𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕀’𝕝𝕝 𝕓𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕙𝕒𝕡𝕡𝕚𝕖𝕤𝕥 𝕘𝕚𝕣𝕝 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕨𝕠𝕣𝕝𝕕 𝕪𝕠𝕦 𝕤𝕖𝕖 𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕚𝕥 𝕕𝕠𝕖𝕤𝕟’𝕥 𝕞𝕒𝕥𝕥𝕖𝕣

𝑼𝒏𝑺𝒐𝒐 𝑹𝒐𝒐𝒎 𝒗𝒐𝒍.𝟤 ~

اهسته نجوا میکنم حرف‌هایم را در گوش جهان، به‌ این امید که زیبا شنیده شود...

غرق‌شده‌در میان واژه‌ها، لحظه‌ها و رویا‌ها ~